Versus Medicus

Techniki powięziowe a rozwój motoryczny u dzieci – jak wspomagać zdrowy rozwój dziecka?

Prawidłowy rozwój motoryczny dziecka, już od najwcześniejszego etapu życia jest warunkiem jego zdrowia i sprawnego funkcjonowania w przyszłości. Warto więc obserwować wszystkie kroki milowe i każdą reakcję organizmu na powtarzalne bodźce, aby jak najwcześniej wychwycić i poddać leczeniu ewentualne nieprawidłowości. W drodze do wspomagania właściwego rozwoju dziecka, niezwykle pomocne będą techniki powięziowe, które pozwolą zniwelować lub ograniczyć zaburzenia psychomotoryczne. 

Czym jest rozwój motoryczny u dzieci?

Rozwój motoryczny dziecka jest niezwykle ważny, ponieważ nierozerwalnie łączy się z rozwojem psychospołecznym. Umiejętności ruchowe nabyte w okresie niemowlęcym i wczesnym dzieciństwie stanowią podstawę do dalszego funkcjonowania. Ogólna sprawność, koordynacja ruchów ciała i przejmowanie kontroli nad nimi, doskonali się wraz z wiekiem i dojrzewaniem układu nerwowego. Odruchy pierwotne stopniowo integrują się i są zastępowane ruchami wolitywnymi, a kolejno wykształcane są ruchy posturalne, wyrażające reakcję ciała na zmianę położenia w przestrzeni. Rozwijają się funkcje równowagi, kontroli motorycznej, koordynacji ręka-oko, umiejętności percepcyjne, hamowania i inne. Rozwój ruchowy dziecka i jego ogólna sprawność fizyczna jest wykształcana przez nieustanny, swobodny ruch i działanie sterowane. W pierwszej kolejności powinna rozwinąć się ogólna sprawność ruchowa czyli motoryka duża (chodzenie, bieganie, siadanie, skakanie), a jej dopełnieniem będzie motoryka mała (ruchy ręki – dłoni i palców).

Wpływ technik powięziowych na rozwój motoryczny dziecka

Zdarza się, że rozwój dziecka bywa zakłócony. Jeśli dziecko ma problemy z koncentracją, koordynacją i równowagą, jest pobudzone, nie potrafi dłużej usiedzieć w jednym miejscu, bardzo emocjonalnie reaguje na niewielkie bodźce, nie lubi zmian, ma problem z pisaniem lub czytaniem lub chce wszystko kontrolować, to warto zasięgnąć opinii fizjoterapeuty. Może to wynikać z utrzymującej się zbyt długo aktywności odruchów pierwotnych lub z niedojrzałości neuromotorycznej, objawiającej się niepełnym wykształceniem pożądanych odruchów posturalnych. Terapia manualna jest ukierunkowana na pobudzenie procesu dojrzewania odruchów. Jej celem jest poprawa równowagi, postawy i koordynacji, usprawnienie ruchów oczu oraz doskonalenie umiejętności percepcyjnych. 

Zastosowanie technik powięziowych w pediatrii

W celu określenia deficytów i trudności, tarapeuta musi przeprowadzić obserwację dziecka i testy funkcjonalne. Pozwala to zastosować odpowiednią technikę oraz opracować plan terapii. Wszystkie działania fizjoterapeutyczne dobierane są dla każdego dziecka indywidualnie. Niezwykle ważna jest współpraca z rodzicami, dzięki której niektóre elementy terapii można przenieść do codziennych czynności, utrwalając w ten sposób już wypracowane postępy. 

Terapia w zakresie wzmocnienia siły mięśni i napięcia mięśniowego

Głównym celem napięcia mięśniowego jest utrzymanie mięśni w stanie przygotowania i gotowości do działania. Właściwe napięcie, będące stanem częściowego skurczu, utrzymuje równowagę i postawę oraz, działając jako mechanizm bezpieczeństwa, umożliwia szybką nieświadomą reakcję odruchową mięśni na każde nagłe rozciągnięcie włókien mięśniowych. Uszkodzenie nerwu konkretnego mięśnia, prowadzi do jego wiotczenia i dlatego nie może już stymulować skurczów mięśni niezbędnych do utrzymania napięcia mięśniowego. Obniżone napięcie mięśniowe i słaba siła mięśni prowadzi do braku stabilizacji mięśniowej stawów. To z kolei wpływa na wady postawy, kończyn dolnych i kręgosłupa oraz prowadzi do przyjmowania nieprawidłowej postawy ciała w pozycjach statycznych. Terapia w tym zakresie polega na budowaniu silnego gorsetu mięśniowego, wzmacnianiu mięśni posturalnych oraz zapobieganiu wadom postawy. Wzmocnienie siły mięśniowej daje doskonałe efekty również w leczeniu zaburzeń działania narządów wewnętrznych. 

Leczenie nieprawidłowości i opóźnień w somatognozji

Właściwy ton mięśni wpływa na kontrolę postawy i jej stabilność, które dają kontrolę nad ciałem. Świadomość własnego ciała, granic, możliwości, orientacja w jego schemacie i względem innych obiektów w przestrzeni jest niezbędna w samoobsłudze, aktywnościach dnia codziennego oraz rozwijaniu sprawności w zakresie motoryki dużej i małej. Terapia w zakresie poprawy tonusu, pośrednio umożliwia prawidłowe odbieranie i przetwarzanie informacji z systemu dotykowego, przedsionkowego i proprioceptywnego. To właśnie układ proprioceptywny najbardziej odpowiada za wytwarzanie somatognozji. Receptory tego najwcześniej rozwijającego się i dojrzewającego systemu zmysłowego, znajdują się głównie we wszystkich mięśniach i skórze, stawach, więzadłach, ścięgnach i tkance łącznej.  Wypracowana, pełna percepcja ciała, pozwala dziecku na właściwe nazywanie i wskazywanie części ciała oraz rozróżnianie strony lewej i prawej. 

Równowaga i koordynacja wzrokowo ruchowa

Stabilizacja mięśniowa, poprzez wzmocnienie mięśni, jest niezwykle ważna również w kształtowaniu równowagi posturalnej, czyli pionowej orientacji ciała, osiągniętej dzięki zrównoważeniu działających na ciało sił.  Równowaga wiąże się z podstawowymi sprawnościami motorycznymi człowieka i odpowiada za koordynację ruchową. Właściwy balans wpływa na płynność poruszania się, koordynację oraz utrzymanie prawidłowej postawy ciała, a dzięki reakcjom posturalnym zmniejsza ryzyko obrażeń. Utrzymanie stabilnej, pionowej postawy ciała jest efektem działania trzech układów sensorycznych: wzrokowego, przedsionkowego (błędnikowego) i receptorów czucia głębokiego, znajdujących się w mięśniach, ścięgnach i torebkach stawowych, wrażliwych na ucisk, rozciąganie i napinanie. Zaburzenia równowagi oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej znacząco utrudniają dziecku wykonywanie prostych, codziennych czynności, takich jak naśladowanie, omijanie przeszkód, jazda na rowerze, pływanie i inne. Dlatego warto już na wczesnym etapie rozwoju dziecka skorzystać z pomocy fizjoterapeuty.

Więcej na temat zastosowania technik powięziowych w pediatrii dowiesz się tutaj: https://versusmedicus.pl/zastosowanie-technik-powieziowych-w-pediatrii/

Zobacz także:

  • Rozpoznanie i terapia dysfunkcji dna miednicy
    Mięśni dna miednicy odpowiadają za podstawowe funkcje życiowe organizmu człowieka, związane z układem pokarmowym, wydalniczym i rozrodczym. Poza tym, działają stabilizująco na odcinek lędźwiowy i krzyżowy kręgosłupa. Są najbardziej aktywną grupą mięśniową podczas wykonywania codziennych czynności ruchowych, dlatego zaburzenie ich pracy stanowi dla człowieka spore ograniczenie. Wiele dolegliwości udaje się całkowicie wyeliminować. Sukces leczenia zależy od  odpowiednio wcześnie rozpoczętego leczenia zachowawczego. … Czytaj więcej.
  • Rodzaje chorób endokrynologicznych i rola układu endokrynnego
    Prawidłowe funkcjonowanie układu endokrynnego jest warunkiem zdrowia i dobrego samopoczucia. Niestety, zaburzenia ze strony układu dokrewnego są bardzo częste, a zarazem trudne do rozpoznania. Wszelkie objawy sygnalizujące proces chorobowy powinny być impulsem do oznaczenia poziomu hormonów. Dużą rolę odgrywa więc profilaktyka oraz właściwe i szybkie postawienie diagnozy. Rola układu endokrynnego Układ endokrynny, poprzez wydzielanie hormonów, reguluje pracę tkanek, które mają wpływ na wszystkie układy organizmu. … Czytaj więcej.
  • Diagnozowanie i leczenie schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych
    Zmęczenie, napięcie czy ból głowy przypominający migrenę, bardzo często swoje podłoże znajduje w zaburzeniach autonomicznego układu nerwowego stawów skroniowo-żuchwowych, czaszki i gardła. W ruch przywodzenia żuchwy zaangażowane są cztery pasy symetrycznych mięśni: skroniowe, żuchwowe, skrzydłowe przyśrodkowe i skrzydłowe boczne.
Scroll to Top