OGÓLNY REGULAMIN SZKOLEŃ VERSUS MEDICUS

Celem firmy VERSUS MEDICUS jest prowadzenie szkoleń w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji mających na celu poszerzenie wiedzy kursantów o najnowsze metody współczesnej fizjoterapii i rehabilitacji. Szkolenia prowadzone są we współpracy z Towarzystwem Osteopatów Polskich (TOP), firmą „AKTIV” i firmą „OSTEON”.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin szkolenia, zwany w treści regulaminem, określa:

II. Zasady rekrutacji w firmie VERSUS MEDICUS;

III. Zasady oraz tryb odbywania szkoleń w firmie VERSUS MEDICUS;

IV. Warunki finansowe;

V. Prawa i obowiązki Kursanta uczestniczącego w szkoleniu w firmie VERSUS MEDICUS;

VI. Zasady rezygnacji ze szkolenia.

§ 2

1. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

a. firma VERSUS MEDICUS Skrzypek, Ciechomski Sp.J.– umownie przyjęta nazwa firmy VERSUS MEDICUS (nazwa umowna, handlowa);

b. Organizator – firma VERSUS MEDICUS z siedzibą przy ul. Szubińskiej 77 w Białych Błotach;

c. Kursant – osoba uczestnicząca w szkoleniu z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji w firmie VERSUS MEDICUS,

d. Kandydat – osoba ubiegająca się o rozpoczęcie szkolenia w firmie VERSUS MEDICUS,

e. Szkolenie – prowadzenie przez firmę VERSUS MEDICUS, szkolenia z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji

f. Kurs, szkolenie- forma edukacji mająca na celu zdobycie wiedzy z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji w celu wykorzystania jej na polu aktywności zawodowej.

II. Zasady rekrutacji

§ 3

1. Warunki zakwalifikowania się na szkolenia z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji,

prowadzone przez firmę VERSUS MEDICUS, są następujące:

a. W szkoleniu może uczestniczyć: lekarz medycyny, magister rehabilitacji ruchowej, magister

odnowy biologicznej, magister fizjoterapii, student medycyny, rehabilitacji, odnowy

biologicznej, osteopata, posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia w w/w

dziedzinach.

b. Kandydat składa zgłoszenie na kurs za pomocą formularza znajdującego się na stronie

internetowej www.versusmedicus.pl lub osobiście pod numerem telefonu +48 519 319 667.

c. O wynikach rekrutacji kandydat jest informowany drogą mailową.

d. Kandydaci zakwalifikowani na szkolenie otrzymają wskazówki dotyczące wniesienia opłaty

szkoleniowej oraz inne niezbędne informacje najpóźniej na 10 tygodni przed rozpoczęciem

szkolenia.

e. Kandydaci są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.

III. Zasady oraz tryb odbywania szkolenia

§ 4

1. Szkolenie prowadzone jest w formie niestacjonarnej (zaocznej).

2. Ilość sesji szkoleniowych ustalana jest oddzielnie dla każdego rodzaju Szkolenia.

Szczegółowe informacje o Szkoleniu, w tym o ilości godzin szkoleniowych, znajdują

się w Programach poszczególnych Szkoleń.

3. Organizację szkolenia, w tym terminy zjazdów wraz z tematyką, przewidziane

egzaminy (jeśli są), rozkład zajęć w trakcie poszczególnych sesji szkoleniowych ustala

Organizator szkolenia i podaje do wiadomości Kursantów drogą mailową.

IV. Warunki finansowe

§ 5

1. Kursant zapłaci Organizatorowi wynagrodzenie określone w materiałach

informacyjnych dot. szkolenia, dostępnych na stronie internetowej

www.versusmedicus.pl, jak również w umowie z nim zawartej.

2. Warunkiem dopuszczenia Kursanta do szkolenia jest uiszczenie wymaganych opłat, o

których mowa w umowie.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 jest wymagalna i nie podlega zwrotowi niezależnie od

uczestnictwa Kursanta w zajęciach a także wyniku tych zajęć.

4. Brak wpłaty odpowiednich kwot w wyznaczonych terminach pociągnie za sobą

zwiększenie należności o odsetki karne w wysokości 0,05 % za każdy dzień zwłoki.

5. W przypadku nieuiszczenia opłaty w wymaganym terminie i po dwukrotnym

otrzymaniu wezwania do zapłaty, Kursant może zostać skreślony z listy Kursantów

bez możliwości zwrotu wcześniej uiszczonych należności z jednoczesnym

obowiązkiem uregulowania pozostałej należności.

6. Niezależnie od należności za szkolenie, o której mowa w ust. 1, Kursant uiści na rzecz

Organizatora opłatę wpisową w wysokości indywidualnie ustalanej dla każdego ze

szkoleń, w zamian za czynności techniczne dotyczące przygotowania szkolenia.

7. W przypadku rezygnacji Kursanta z uczestnictwa w szkoleniu, po zakwalifikowaniu

się na szkolenie, opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

8. W przypadku niezakwalifikowania się na szkolenie lub w przypadku braku miejsc w

danej edycji szkolenia, opłata wpisowa jest zwracana w pełnej wysokości.

V. Prawa i obowiązki Kursanta

§ 6

1. Kursant ma prawo do:

1. Uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach cyklu szkolenia

2. Otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez Organizatora w formie drukowanej.

3. Odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem w przypadku choroby uniemożliwiającej wykonywanie zawodu potwierdzonej odpowiednim orzeczeniem lekarskim lub w przypadku wypadku losowego uniemożliwiającego trwałe kontynuowanie szkolenia.

4. Wyrażania opinii o szkoleniu w firmie VERSUS MEDICUS i zgłaszaniu Organizatorowi wszelkich uwag, wątpliwości, pytań.

5. Kontaktu z Organizatorem drogą mailową, telefoniczną, bądź, w razie możliwości, również bezpośrednio w trakcie trwania szkolenia.

§ 7

1. Kursant zobowiązany jest do:

a. Uczestnictwa we wszystkich sesjach szkoleniowych przewidzianych w programie szkolenia w ramach przewidzianych harmonogramem, a także dołożenia wszelkiej staranności dla nabywania i przyswajania wiedzy i umiejętności przekazywanych na szkoleniu oraz pozytywnego zaliczenia końcowej weryfikacji wiedzy i umiejętności.

b. Powiadamiania Organizatora o każdej nieobecności na zajęciach.

c. Powiadamiania o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania lub pobytu oraz danych kontaktowych. W przypadku braku takiego zawiadomienia Organizatora, ryzyko skutków niedoręczenia zawiadomień oraz wszelkich informacji ponosi Kursant.

d. Prawa i obowiązki Kursanta wygasają z dniem ukończenia szkolenia lub skreślenia z listy Kursantów.

VI. Zasady rezygnacji ze szkolenia.

§ 8

1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej.

2. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące.

3. Podczas okresu wypowiedzenie Kursant ma prawo do uczestniczenia w zajęciach w tym okresie, o ile uiścił opłatę za zajęcia.

§ 9

1. W przypadku nieuiszczania odpowiednich wpłat za szkolenie w wyznaczonych terminach, bądź w przypadku nieobecności przekraczających dopuszczalny limit, o których mowa w w/w paragrafach, Kursant może zostać skreślony z listy Kursantów lub skierowany na powtarzanie roku szkoleniowego.

2. Wraz ze skreśleniem z listy Kursantów nie wygasa konieczność uregulowania opłaty za szkolenie.